പഠനത്തിൽ മിടുക്കി, ഹൊറർ സിനിമകളുടെ ആരാധിക.! പോലീസ് ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗ്രീഷ്മ പതറി പോയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ |Sharone Raj and Greeshma case

പഠനത്തിൽ മിടുക്കി, ഹൊറർ സിനിമകളുടെ ആരാധിക.! പോലീസ് ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗ്രീഷ്മ പതറി പോയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ |Sharone Raj and Greeshma case Read More

റെക്കോർഡ് തുകയുമായി ഓണം ബംബർ എത്തി. ഇനി സംഗതി കളറാകും. | Onam Lottery: At Rs 25 crore, it’s bumper this festive season in Kerala

റെക്കോർഡ് തുകയുമായി ഓണം ബംബർ എത്തി. ഇനി സംഗതി കളറാകും. | Onam Lottery: At Rs 25 crore, it’s bumper this festive season in Kerala Read More

വീണയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ.

വീണയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ. Read More