ഒരിറ്റ് കണ്ണീരോടെ അല്ലാതെ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമോ…?He was unable to live with his mother and father even for a single day, and God turned around and added the baby’s photo with them immediately after he was born.

ഒരിറ്റ് കണ്ണീരോടെ അല്ലാതെ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമോ…?He was unable to live with his mother and father even for a single day, and God turned around and added the baby’s photo with them immediately after he was born. Read More

ഇനിമുതൽ ഡയപ്പർ കത്തിച്ചുകളയേണ്ട. ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഡയപ്പർ നശിപ്പിച്ചു കളയാം.|Diapers can be safely disposed of|

ഇനിമുതൽ ഡയപ്പർ കത്തിച്ചുകളയേണ്ട. ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഡയപ്പർ നശിപ്പിച്ചു കളയാം.|Diapers can be safely disposed of| Read More

16വയസിൽ പഠനം നിർത്തി. 37 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഠനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായ സ്ത്രീ.|She resumed her studies after 37 years and was an inspiring woman to others.|

16വയസിൽ പഠനം നിർത്തി. 37 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഠനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായ സ്ത്രീ.|She resumed her studies after 37 years and was an inspiring woman to others.| Read More

ഇനി മുതൽ സപ്ലൈക്കോ വഴി 352 രൂപയ്ക്ക് പാചക ഗ്യാസ് ലഭിക്കും. വിശദമായി വിവരങ്ങൾ അറിയാം.

ഇനി മുതൽ സപ്ലൈക്കോ വഴി 352 രൂപയ്ക്ക് പാചക ഗ്യാസ് ലഭിക്കും. വിശദമായി വിവരങ്ങൾ അറിയാം. Read More

ഭർത്താവുമായി ലൈം,..ഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് യുവതി, കേരളത്തിലെ ഒരു കുടുംബവും ഇതുപോലെ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നു.

ഭർത്താവുമായി ലൈം,..ഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് യുവതി, കേരളത്തിലെ ഒരു കുടുംബവും ഇതുപോലെ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നു. Read More