ഈ വർഷത്തെ അഷ്ടമിരോഹിണി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട രീതി ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇരട്ടിഫലം ലഭിക്കും.|This is the way to observe the Ashtamirohini Vratam this year. If you do this, you will get double results

ഈ വർഷത്തെ അഷ്ടമിരോഹിണി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട രീതി ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇരട്ടിഫലം ലഭിക്കും.|This is the way to observe the Ashtamirohini Vratam this year. If you do this, you will get double results Read More

ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കില്‍ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ പാടില്ല.

ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കില്‍ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ പാടില്ല. Read More

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഹാസ്യ ചിത്രം വാട്‌സാപ്പ് വഴി അയച്ചു; മതനിന്ദാ കുറ്റത്തിന് 26കാരിക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചു

മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഹാസ്യ ചിത്രം വാട്‌സാപ്പ് വഴി അയച്ചു; മതനിന്ദാ കുറ്റത്തിന് 26കാരിക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചു Read More