എൻറെ ശരീര അവയവങ്ങളെ പിച്ചിച്ചീന്തി പിന്നീടൊരുനാൾ മദ്യാസക്തിയിൽ കയറിവന്ന അച്ഛനും എൻറെ ശരീരങ്ങളെ കടിച്ചുകീറി പിന്നീട് അച്ഛനും ഏട്ടനും …

എൻറെ ശരീര അവയവങ്ങളെ പിച്ചിച്ചീന്തി പിന്നീടൊരുനാൾ മദ്യാസക്തിയിൽ കയറിവന്ന അച്ഛനും എൻറെ ശരീരങ്ങളെ കടിച്ചുകീറി പിന്നീട് അച്ഛനും ഏട്ടനും … Read More

കരച്ചിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് അവൻ ചോദിച്ചത് തോളിൽ കയറുന്നൊന്ന്.? ആദ്യം മതിൽ ചാടാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.!

കരച്ചിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് അവൻ ചോദിച്ചത് തോളിൽ കയറുന്നൊന്ന്.? ആദ്യം മതിൽ ചാടാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.! Read More

ഓരോ മലയാളിക്കും ഇത്‌ അഭിമാന നിമിഷം. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്പോൺസർ കണ്ണൂർകാരന്റെ ബൈജൂസ് ;വീഡിയോ

ഓരോ മലയാളിക്കും ഇത്‌ അഭിമാന നിമിഷം. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്പോൺസർ കണ്ണൂർകാരന്റെ ബൈജൂസ് ;വീഡിയോ Read More

ഭാര്യയെ സുഹൃത്തിനു കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് നിയമം ആയിട്ടുള്ള നാട് .വിചിത്രമായ ആചാരത്തിന്റെ കാരണം .

ഭാര്യയെ സുഹൃത്തിനു കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് നിയമം ആയിട്ടുള്ള നാട് .വിചിത്രമായ ആചാരത്തിന്റെ കാരണം . Read More

നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മിണ്ടാതെ നിൻറെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ തുണി ഊരി കിടന്നു തരും എന്നോ…..?#ShortStory

നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മിണ്ടാതെ നിൻറെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ തുണി ഊരി കിടന്നു തരും എന്നോ…..?#ShortStory Read More