ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഡലുകളുടെ ഫോട്ടോസ് കാണാം ; ചിത്രങ്ങൾ

കോവിഡ് സമയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തിരഞ്ഞത് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മോഡലുകളുടെ ആയിരുന്നു,

അല്ലാതെ താരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം .

മോഡൽ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകൾ ആയിരുന്നു,ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് കൂടിയായിരുന്നു വേദി ആയത്.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ മാത്രം ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൽ സജീവമായ നിരവധി ആളുകളെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.

നിരവധി ആളുകൾ ആയിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് പോലും എത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് മാത്രം ഒരു വരുമാനമാർഗ്ഗമായി ജീവിക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ്.

പലപ്പോഴും താരങ്ങളെ വെല്ലുന്നതാണ് മോഡൽ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ.

താരത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾക്ക് ആരാധകരേറെയാണ്. സേവ് ദ ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു കാരണമായി മാറുകയായിരുന്നു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പിന്നീട് നിരവധി ആളുകൾ ആയിരുന്നു ഓരോ ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്.

വ്യത്യസ്തമായ പല പ്രമേയങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ട് പല ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ രംഗത്തെത്തി.

ഫോട്ടോകളെല്ലാം ആരാധകരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്.. വൈശാലിയും ഋഷ്യശൃംഗൻ വരെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് കാരണമായി മാറി.

അങ്ങനെ നിരവധി ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ. അവയെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നിരവധി ആരാധകരും..

അങ്ങനെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ പലപ്പോഴും സാധിച്ചിരുന്നു.

മോഡൽ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങളായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞത്.

ചില മോഡലുകളുടെ ഉദയം തന്നെ ലോക്ഡൗൺ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വലിയ ആരാധകരെ ആയിരുന്നു ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇവർ ഇന്ന് ശ്രദ്ധ നേടാൻ തുടങ്ങി.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.


ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ മിന്നുന്ന മോഡലുകൾ ഇവരാണ് , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top