ഇങ്ങനെ ഉള്ള ബ്രാ ധരിക്കുന്നവർ ഇത്‌ അറിയാതെ പോകരുത്.

സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള പല വസ്ത്രങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ശരീരഭാഗങ്ങൾ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. സ്ത്രീക്ക് ചേർന്ന് അടിവസ്ത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ബ്രാ എന്നത്. സ്തന ഭംഗി സ്ത്രീശരീരത്തിലെ പ്രാധാന്യമേറിയത് ആയതു കൊണ്ടു തന്നെ ബ്രാ ധരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ള ആകുന്നു.

അങ്ങനെയാണ് പൊതുവേയുള്ള വിശ്വാസം. പലതരത്തിലുള്ള ബ്രാ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ഫാഷനുകൾ അടിവസ്ത്രങ്ങളിൽ വരെ കടന്നുകയറുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിറത്തിലും ആകൃതിയിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ മുഖ്യമായി കാണുന്നത് തന്നെ വേണം ഇതിനാൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് പാട് ബ്രാ. പാഡ് വച്ച വലിയ കപ്പ് ഉള്ളവ. സ്തന വലിപ്പം തോന്നിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവർ ധരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാഡ് ബ്രാ ധരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. ഇത്‌ മാറിടത്തെ കോശങ്ങൾക്ക് മാർദവം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോശങ്ങൾ വളരെ മൃദുവായ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രാൻഡ് ലിംഫാറ്റിക് വയലുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു.

ഇത്തരം പ്രാധാന്യം ബ്രാ മാറ്റുമ്പോൾ ഇവ ചർമത്തിൽ ചുവന്ന പാടുകൾ വരുന്ന തിരിച്ചറിയാം ടോക്സിനുകൾ ആണ് ഇവ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്നത്. ഇവയാണ് കോശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്. ഇവയും സമ്മർദം വരുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. എല്ലാം തന്നെ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത്തരം ബ്രാ ഒക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഇത്തരം ബ്രാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് തീരെ ശരിയല്ല എന്നതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ബ്രാ ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഷേപ്പ് മാറിടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നും പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top