നിങ്ങൾ ഏത് നിറത്തിലുള്ള അടിവസ്ത്രമാണ് കൂടുതലും ധരിക്കാറുള്ളത്?

കറുത്ത അടി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉറപ്പായി അറിയണ്ട കാര്യം. ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് യുകെയിലെ പ്രമുഖ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അഡ്വൈസർ പറയുന്നത്. പല നിറത്തിലുള്ള അടിവസ്ത്രം ആണ് ധരിക്കുന്നത്.

നിറം അനുസരിച്ചാണ് പലപ്പോഴും സ്വഭാവവും ഉണ്ടാവുക. ചുവപ്പോ പച്ചയും അതോ കറുപ്പു നിറമാണെങ്കിലും അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളെ ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂഡ് ക്രമീകരണത്തിൽ നിറങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ആശയവിനിമയ രൂപമാണെന്നും ബാർബറ പറയുന്നു. അടിവസ്ത്രത്തിൽ നിറം വ്യക്തിത്വം മാനസികാവസ്ഥ വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന് കറുത്ത അടി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉറപ്പുള്ളവരും വിശ്വാസമുള്ളവരും ആയിരിക്കുമെന്ന് യുകെയിലെ പ്രമുഖ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സെക്സ് റിലേഷൻഷിപ് കൺസൽട്ടന്റ് പറയും. കറുത്ത അടിവസ്ത്രം കൂടുതൽ ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സെക്സ് ബ്ലോഗറും റിലേഷൻഷിപ്പ് ടാറ്റാ ത്യാഗോ പറയുന്നത് പർപ്പിൾ നിറം റോയൽറ്റിയും ആഡംബരവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആ അടിവസ്ത്രം റൊമാൻറിക് ആകർഷണവും കൂട്ടുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറം നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലും ഊർജ്ജത്തിനു സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നാണ് കളർ റെസ്പോൺസ് ലിസ്റ്റ് പറയുന്നത്

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top