രണ്ടാമത്തെ മകന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓട്ടിസം ആണ്. കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ജോബി പറയുന്നു.

ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈകല്യം ഉണ്ടായാൽ അതൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവല്ല എന്ന് …

രണ്ടാമത്തെ മകന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓട്ടിസം ആണ്. കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ജോബി പറയുന്നു. Read More »