ടാറ്റയെ ചതിച്ചു…!എയർ ഇന്ത്യ തട്ടിയെടുത്തത് ആരാണ്…? എങ്ങനെ ആണ് ഈ സംഭവം.

എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് …

ടാറ്റയെ ചതിച്ചു…!എയർ ഇന്ത്യ തട്ടിയെടുത്തത് ആരാണ്…? എങ്ങനെ ആണ് ഈ സംഭവം. Read More »