ഞാനും ഐശ്വര്യ റായിയും തടിച്ചികൾ ആണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ. രവീണ പറയുന്നു.

കെജിഎഫ് ടുവിൽ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് …

ഞാനും ഐശ്വര്യ റായിയും തടിച്ചികൾ ആണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ. രവീണ പറയുന്നു. Read More »