ഐശ്വര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ തട്ടി എടുത്തത് ആണ്, അഭിഷേകിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ.

ലോക സുന്ദരിയാണ് ഐശ്വര്യറായി. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഐശ്വര്യ റായി തന്നെയാണ് …

ഐശ്വര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ തട്ടി എടുത്തത് ആണ്, അഭിഷേകിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ. Read More »