അജിത് കുമാറിന്റെ ‘വാലിമൈ’യുടെ 10000 ചതുരശ്ര അടി പോസ്റ്റർ Zee5 പുറത്തിറക്കി !

അജിത്ത് കുമാർ നായകനായെത്തിയ ‘വാലിമൈ’ യുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി Zee5. …

അജിത് കുമാറിന്റെ ‘വാലിമൈ’യുടെ 10000 ചതുരശ്ര അടി പോസ്റ്റർ Zee5 പുറത്തിറക്കി ! Read More »