പഴയ സേതുരാമയ്യരെക്കാളും ഗ്ലാമർ പുതിയ സിനിമയിലെ സേതുരാമയ്യർക്ക് ഉണ്ട്.ഛായാഗ്രഹകൻ അഖിൽ ജോർജ് പറയുന്നു!!

സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആദ്യമായി 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സിനിമ …

പഴയ സേതുരാമയ്യരെക്കാളും ഗ്ലാമർ പുതിയ സിനിമയിലെ സേതുരാമയ്യർക്ക് ഉണ്ട്.ഛായാഗ്രഹകൻ അഖിൽ ജോർജ് പറയുന്നു!! Read More »