ആലി മോളുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചു സുപ്രിയ. ഏറ്റെടുത്തു ആരാധകർ.

പൃഥ്വിരാജിനും ഭാര്യ സുപ്രിയക്കും നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത്. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം തന്നെ ആരാധകരാണ് സുപ്രിയക്കും ഉള്ളത്. …

ആലി മോളുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചു സുപ്രിയ. ഏറ്റെടുത്തു ആരാധകർ. Read More »