ആലിയമായുള്ള ചുംബനരംഗം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദീപികയുമായി ചുംബിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. തുറന്നുപറഞ്ഞ് സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്ര. പിന്നീട് നടന്നത് ഇങ്ങനെ..

ആലിയമായുള്ള ചുംബനരംഗം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദീപികയുമായി ചുംബിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. തുറന്നുപറഞ്ഞ് സിദ്ധാർഥ് …

ആലിയമായുള്ള ചുംബനരംഗം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദീപികയുമായി ചുംബിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. തുറന്നുപറഞ്ഞ് സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്ര. പിന്നീട് നടന്നത് ഇങ്ങനെ.. Read More »