അൽഫോൻസ് കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കാണെന്ന് കരുതി, പക്ഷെ അത്‌ മകന് വേണ്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു. അത് നടക്കണം,വിജയ്;വീഡിയോ

വിജയസംവിധായകൻ ആണ് അൽഫോൻസ് പുത്രനെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രേമം എന്ന …

അൽഫോൻസ് കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കാണെന്ന് കരുതി, പക്ഷെ അത്‌ മകന് വേണ്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു. അത് നടക്കണം,വിജയ്;വീഡിയോ Read More »