പുതുമോടി മായും മുൻപേ അനൂപും ഭാര്യയും പോയത് ആരെ കാണാൻ ആണെന്ന് കണ്ടോ..?

സീതാകല്യാണം എന്ന സീരിയലിലെ കൂടെ മലയാള ടെലിവിഷൻ രംഗത്തേക്ക് വന്ന താരമാണ് അനൂപ് …

പുതുമോടി മായും മുൻപേ അനൂപും ഭാര്യയും പോയത് ആരെ കാണാൻ ആണെന്ന് കണ്ടോ..? Read More »