സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ലുക്കിൽ അതിസുന്ദരി ആയി അനുമോൾ.

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മലയാളസിനിമയിൽ തന്റെതായ സ്ഥാനം നേടിയ ഒരു നടിയായിരുന്നു അനുമോൾ. …

സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ലുക്കിൽ അതിസുന്ദരി ആയി അനുമോൾ. Read More »