കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷ്ണു വേറെ പിള്ളേര് എടുക്കുന്നത് കൊഞ്ചിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല.

മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായിരുന്നു അനുശ്രീ ബാല താരമായിരുന്ന അഭിനയ രംഗത്തെത്തുന്നത്. വിവാഹശേഷം …

കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷ്ണു വേറെ പിള്ളേര് എടുക്കുന്നത് കൊഞ്ചിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. Read More »