ഇദ്ദേഹം കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ റോക്കിഭായ് പൂർണ്ണമാകില്ല..! കെ ജി എഫിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണം ഇദ്ദേഹം കൂടിയാണ്;വീഡിയോ

എല്ലാ ഭാഷകളിലും തരംഗമായി കെജിഎഫും റോക്കിഭായ്യും ഉണ്ടാക്കിയ ഓളം ചെറുതായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ റോക്കി …

ഇദ്ദേഹം കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ റോക്കിഭായ് പൂർണ്ണമാകില്ല..! കെ ജി എഫിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണം ഇദ്ദേഹം കൂടിയാണ്;വീഡിയോ Read More »