വിവാഹനിശ്ചയ ശേഷം ബഷീറിന്റെ പ്രണയവരികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചു മേയർ.

തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആയ ആര്യ ചന്ദ്രനും ബാലുശ്ശേരി എംഎൽഎ സച്ചിന് ദേവും തമ്മിലുള്ള …

വിവാഹനിശ്ചയ ശേഷം ബഷീറിന്റെ പ്രണയവരികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചു മേയർ. Read More »