ഒരു സിനിമ പാരമ്പര്യവും ഇല്ലാതെ സിനിമയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ആസിഫ് ഇന്ന് പിറന്നാൾ നിറവിൽ.

ഋതു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനായി …

ഒരു സിനിമ പാരമ്പര്യവും ഇല്ലാതെ സിനിമയിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ആസിഫ് ഇന്ന് പിറന്നാൾ നിറവിൽ. Read More »