നിരവധി വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ ആണ്, അതിന് കാരണം ഇതാണ്.

സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു അസാധാരണമായ ധൈര്യം തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിലൊരു …

നിരവധി വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ ആണ്, അതിന് കാരണം ഇതാണ്. Read More »