ദിലീപും കാവ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച ആദ്യം മഞ്ജുവിനോട് പറയുന്നത് കാവ്യയുടെ ‘അമ്മ ,അതും മഞ്ജുവിനെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ,തുറന്നടിച്ചു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ,(വിഡിയോ) 

ദിലീപും കാവ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച ആദ്യം മഞ്ജുവിനോട് പറയുന്നത് കാവ്യയുടെ ‘അമ്മ …

ദിലീപും കാവ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച ആദ്യം മഞ്ജുവിനോട് പറയുന്നത് കാവ്യയുടെ ‘അമ്മ ,അതും മഞ്ജുവിനെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ,തുറന്നടിച്ചു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ,(വിഡിയോ)  Read More »