കെവിനും നീനുവിനും സമർപ്പണം അറിയിച്ചു ഭീഷ്മപർവം.അവരുടെ അനുഗ്രഹം ആണോ ഈ വിജയം.?

ദുരഭിമാനക്കൊലയുടെ പേരിൽ തൻറെ പ്രണയത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടവൾ ആണ് നീനു. നമ്മളെല്ലാവരും നീനുവിന്റെയും കെവിന്റെയും …

കെവിനും നീനുവിനും സമർപ്പണം അറിയിച്ചു ഭീഷ്മപർവം.അവരുടെ അനുഗ്രഹം ആണോ ഈ വിജയം.? Read More »