അപർണ വിവാഹിതയാണെന്നും തനിക്ക് ഒരു കാമുകി ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നും ജാസ്മിൻ അറിയാം. പങ്കാളി മോണിക്ക പറയുന്നു;വീഡിയോ

ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം. റിയാലിറ്റി …

അപർണ വിവാഹിതയാണെന്നും തനിക്ക് ഒരു കാമുകി ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നും ജാസ്മിൻ അറിയാം. പങ്കാളി മോണിക്ക പറയുന്നു;വീഡിയോ Read More »