ഇന്ദ്രൻസിന്റെ മുന്നിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ പോലും മാറി നിൽക്കണം. കൈയ്യടി നേടിയ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ പ്രവർത്തി കണ്ടോ.?

മലയാളത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു നടനാണ് ഇന്ദ്രൻസ്. ഒരു വസ്ത്രാലങ്കാരകനായി സിനിമയിലേക്ക് …

ഇന്ദ്രൻസിന്റെ മുന്നിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ പോലും മാറി നിൽക്കണം. കൈയ്യടി നേടിയ ഇന്ദ്രൻസിന്റെ പ്രവർത്തി കണ്ടോ.? Read More »