പുരുഷന് എന്താ ‘പ്രസവം’ നിർത്തിയാൽ? പെണ്ണിനേക്കാൾ സിംപിളാണ് കാര്യം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ ഗർഭധാരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടു വരുന്ന രീതികൾ എന്ന് …

പുരുഷന് എന്താ ‘പ്രസവം’ നിർത്തിയാൽ? പെണ്ണിനേക്കാൾ സിംപിളാണ് കാര്യം Read More »