ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ജീവിതവും സ്മോക്കിനെ കുറിച്ച് മമ്മിയുടെ പ്രതികരണവും പങ്കുവെച്ച് ഡെയ്സി ഡേവിഡ്

ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ശക്തിയായ മത്സരാർത്ഥി ആയിരുന്നു ഡെയ്സി ഡേവിഡ്. എന്നാൽ …

ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ജീവിതവും സ്മോക്കിനെ കുറിച്ച് മമ്മിയുടെ പ്രതികരണവും പങ്കുവെച്ച് ഡെയ്സി ഡേവിഡ് Read More »