ദീപികയ്ക്ക് പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചു കങ്കണ. മോശം ചിത്രങ്ങൾ മോശം ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ചവറു ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്,

ഓടിടി റിലീസായി ദീപിക പദുക്കോൺ നായികയായെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഗെഹരിയൻ എന്ന ചിത്രം. ഈ …

ദീപികയ്ക്ക് പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചു കങ്കണ. മോശം ചിത്രങ്ങൾ മോശം ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ചവറു ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്, Read More »