ധർമ്മജനെതിരെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണം,43 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ്!!

സിനിമ മേഖലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിലനിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല താരങ്ങൾക്കും …

ധർമ്മജനെതിരെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണം,43 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ്!! Read More »