നടൻ ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യയും ഫോറൻസിക്ക് ഡോക്ടറുമായ രമയുടെ മരണകാരണത്തെ കുറിച്ച് ഇടവേള ബാബു.

നടൻ ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യയും ഫോറൻസിക്ക് ഡോക്ടറുമായ രമയുടെ മരണകാരണത്തെ കുറിച്ച് ഇടവേള ബാബു. …

നടൻ ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യയും ഫോറൻസിക്ക് ഡോക്ടറുമായ രമയുടെ മരണകാരണത്തെ കുറിച്ച് ഇടവേള ബാബു. Read More »