മൂത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് പോലെ. സൃന്ദ;വീഡിയോ

ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നടിയായിരുന്നു സൃന്ദ. …

മൂത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് പോലെ. സൃന്ദ;വീഡിയോ Read More »