തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോട്ടയം വരെ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ നിന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, താൻ കടന്നുവന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് പക്രു.

മലയാളസിനിമയിൽ വളരെപ്പെട്ടെന്നുതന്നെ ശ്രദ്ധനേടിയ ഒരു താരമായിരുന്നു ഗിന്നസ് പക്രു. പൊക്കം ഇല്ലായ്മയാണ് എൻറെ …

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോട്ടയം വരെ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ നിന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, താൻ കടന്നുവന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് പക്രു. Read More »