മുടിയുടെ പരിചരണത്തില്‍ വരുത്തുന്ന ചില തെറ്റുകള്‍, ശ്രദ്ധക്കുറവുകള്‍ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ആരോഗ്യകരമായ സൗന്ദര്യമുള്ള മുടി എന്നത് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാൽ പലർക്കും ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന …

മുടിയുടെ പരിചരണത്തില്‍ വരുത്തുന്ന ചില തെറ്റുകള്‍, ശ്രദ്ധക്കുറവുകള്‍ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. Read More »