കോടികൾക്ക് തന്റെ കന്യകാത്വം വിറ്റ പെൺകുട്ടി..! ഈ പെൺകുട്ടി എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും.|Romanian teen is selling her virginity for 1 million euros

കോടികൾക്ക് തന്റെ കന്യകാത്വം വിറ്റ പെൺകുട്ടി..! ഈ പെൺകുട്ടി എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും.|Romanian teen is selling her virginity for 1 million euros Read More

ഭാര്യയെ സുഹൃത്തിനു കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് നിയമം ആയിട്ടുള്ള നാട് .വിചിത്രമായ ആചാരത്തിന്റെ കാരണം .

ഭാര്യയെ സുഹൃത്തിനു കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് നിയമം ആയിട്ടുള്ള നാട് .വിചിത്രമായ ആചാരത്തിന്റെ കാരണം . Read More

ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കില്‍ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ പാടില്ല.

ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കില്‍ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ പാടില്ല. Read More