ഭർത്താവിന്റെ കാമുകിയും, ഭാര്യയുടെയും കാമുകനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ചിത്രം.!!

ഹൃത്തിക്ക് റോഷന്റെ മുൻഭാര്യ സൂസൈൻ ഖാൻ ഗോവയിൽ ഒരു പുതിയ റസ്റ്റോറൻറ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. …

ഭർത്താവിന്റെ കാമുകിയും, ഭാര്യയുടെയും കാമുകനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ചിത്രം.!! Read More »