ആ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കാവ്യ അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി, തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇന്നസെന്റ്.

മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നടിയാണ് കാവ്യ മാധവൻ. മലയാളിത്വം …

ആ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കാവ്യ അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി, തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇന്നസെന്റ്. Read More »