ജനിച്ച നാട് മതം പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഈ നാട് ചേർത്തു നിർത്തി. ജസ്ല മാടശേരി.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തൻറെ നിലപാടുകൾ എല്ലാം തുറന്നുപറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജസ്ല മാടശ്ശേരി. പലപ്പോഴും …

ജനിച്ച നാട് മതം പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഈ നാട് ചേർത്തു നിർത്തി. ജസ്ല മാടശേരി. Read More »