‘ഒരാളുടെ മുഖം ഐഡന്റിറ്റിയാണ്, ആ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ച് സമൂഹത്തിലിറങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേടാണ്’ തുറന്നടിച്ച് ജസ്ല മാടശ്ശേരി

കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് വിവാദം കത്തി കയറി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് …

‘ഒരാളുടെ മുഖം ഐഡന്റിറ്റിയാണ്, ആ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ച് സമൂഹത്തിലിറങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേടാണ്’ തുറന്നടിച്ച് ജസ്ല മാടശ്ശേരി Read More »