പ്രണയം നിറച്ച ചിത്രങ്ങളുമായി കെ.ജി.എഫ് വില്ലനും ഭാര്യയും സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവനായി എറ്റെടുത്തു.!

കെ ജി എഫ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ജോൺ കോക്കൻ …

പ്രണയം നിറച്ച ചിത്രങ്ങളുമായി കെ.ജി.എഫ് വില്ലനും ഭാര്യയും സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവനായി എറ്റെടുത്തു.! Read More »