ജഗതിയെ  ഒഴിവാക്കി ചിത്രമെടുക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് പടം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും,ജഗതിയെ കുറിച്ചു സംവിധായകൻ കെ മധു. 

ജഗതിയെ  ഒഴിവാക്കി ചിത്രമെടുക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് പടം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും,ജഗതിയെ കുറിച്ചു സംവിധായകൻ …

ജഗതിയെ  ഒഴിവാക്കി ചിത്രമെടുക്കാൻ ആവില്ലെന്ന് പടം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും,ജഗതിയെ കുറിച്ചു സംവിധായകൻ കെ മധു.  Read More »