മമ്മൂട്ടി അല്ലാതെ വേറൊരു നടൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 34 വർഷം കൊണ്ട് രൂപം കാര്യമായിത്തന്നെ മാറുമായിരുന്നു,മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് കെ.മധു!!

കേരളം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിരാക്ഷസൻറെ അഞ്ചാമത്തെ വരവിനുവേണ്ടി, സിനിമാ ആസ്വാദകർ ഇത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയോടെ …

മമ്മൂട്ടി അല്ലാതെ വേറൊരു നടൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 34 വർഷം കൊണ്ട് രൂപം കാര്യമായിത്തന്നെ മാറുമായിരുന്നു,മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് കെ.മധു!! Read More »