വീട്ടിലെത്തി അനുശോധിച്ചു മോഹൻലാൽ, ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഓടിയെത്തി ദിലീപും കാവ്യയും, പ്രിയപ്പെട്ട ആളെ നഷ്ടം ആയി മമ്മൂട്ടി, വിശ്വസിക്കാൻ ആകാതെ നയൻ‌താര, വേദനയോടെ സിനിമ ലോകം കെ പി എ സി ലളിതയെ ഓർക്കുന്നു.

കെപിസി ലളിത അരങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വേദനനിറയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ …

വീട്ടിലെത്തി അനുശോധിച്ചു മോഹൻലാൽ, ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഓടിയെത്തി ദിലീപും കാവ്യയും, പ്രിയപ്പെട്ട ആളെ നഷ്ടം ആയി മമ്മൂട്ടി, വിശ്വസിക്കാൻ ആകാതെ നയൻ‌താര, വേദനയോടെ സിനിമ ലോകം കെ പി എ സി ലളിതയെ ഓർക്കുന്നു. Read More »