കലാഭവൻ മണിയെ കണക്കല്ല കലയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്..! ഇന്നസെന്റിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രെദ്ധ നേടുന്നു. ( വിഡിയോ )

മലയാള സിനിമയിൽ ഹാസ്യം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഒരു …

കലാഭവൻ മണിയെ കണക്കല്ല കലയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്..! ഇന്നസെന്റിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രെദ്ധ നേടുന്നു. ( വിഡിയോ ) Read More »