വിനയനോട് ഉള്ള പക എന്തിനു മണിയോടെ തീർത്തു..? തുറന്നു പറഞ്ഞു വിനയൻ.

മലയാളികളുടെ മണികിലുക്കം ആയിരുന്നു കലാഭവൻ മണി. ഓർമ്മയിലേക്ക് മറഞ്ഞിട്ട് ആറുവർഷം തികഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ …

വിനയനോട് ഉള്ള പക എന്തിനു മണിയോടെ തീർത്തു..? തുറന്നു പറഞ്ഞു വിനയൻ. Read More »