കൊമ്പൻ മാർക്ക് പിന്തുണയുമായി താരരാജാവ് ഗോവയിലേക്ക്, മഞ്ഞപടയെ ആവേശത്തിൽ നിർത്താൻ താരരാജാവും.

കൊമ്പൻ മാർക്ക് പിന്തുണയുമായി താരരാജാവ് ഗോവയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി …

കൊമ്പൻ മാർക്ക് പിന്തുണയുമായി താരരാജാവ് ഗോവയിലേക്ക്, മഞ്ഞപടയെ ആവേശത്തിൽ നിർത്താൻ താരരാജാവും. Read More »