നീ ഷഡ്ഢിയിടാറില്ലേ എന്ന് ആരാധകനോട് കൃഷ്ണപ്രഭ; മികച്ച മറുപടി നൽകി ആരാധകനും..!!

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും. ഒരു വിരൽത്തുമ്പിൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന …

നീ ഷഡ്ഢിയിടാറില്ലേ എന്ന് ആരാധകനോട് കൃഷ്ണപ്രഭ; മികച്ച മറുപടി നൽകി ആരാധകനും..!! Read More »