മോളിവുഡ് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത് നാലാമത്തെ 50 കോടി ക്ലബ് സിനിമയ്ക്ക്.!!

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി എല്ലാ മേഖലകളും എന്നതുപോലെ സിനിമ മേഖലയും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല …

മോളിവുഡ് കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത് നാലാമത്തെ 50 കോടി ക്ലബ് സിനിമയ്ക്ക്.!! Read More »