കാണാൻ സുന്ദരനായിരുന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായി സംസാരിക്കും,പിന്നെ വേറൊന്നുംനോക്കിയില്ല ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മി നായർ

പാചക പരിപാടികളിൽ അവതാരികയായ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയ താരമാണ് ലക്ഷ്മി …

കാണാൻ സുന്ദരനായിരുന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായി സംസാരിക്കും,പിന്നെ വേറൊന്നുംനോക്കിയില്ല ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്മി നായർ Read More »